MySQL: myisamchk safe recover

MySQL: myisamchk safe recover

MySQL: myisamchk safe recover