MySQL: myisammchk Tabelle pruefen

MySQL: myisammchk Tabelle pruefen

MySQL: myisammchk Tabelle pruefen